Mark Vashro
......................................................................................................................


First spit